• شامل انواع راست گرد_ چپ گرد
  • دارای انواع با شیر_ بدون شیر
  • ساخت کشور دانمارک
پمپ های گازوئیل دانفوس_DA1