• دارای انواع سایزها از 0/4 تا 31/5 گالن 
  • دارای زوایای 30 ، 45 و 65 درجه
  • ساخت کشور دانمارک